CoreChange

CoreChange offers inspiration and methods for future proof organizing in which people collaborate freely and consciously towards purpose. CoreChange inspires people to organize in different, new ways, gives them trust that this is really possible and enables them to do so.

CoreChange is opgericht door Heleen Kuiper en Toon Franken, vanuit onze passie om meer potentie vrij te maken in organisaties. Wij zijn ervaren organisatie adviseurs, die staan voor wezenlijke verandering. Wij geloven en hebben ervaren dat er bij veel organisaties zoveel meer creativiteit, wendbaarheid en betrokkenheid mogelijk is, dan er nu meestal uit komt. Wij werken met organisaties die zien dat het tijd is voor een volgende stap in de ontwikkeling van hun organisatie en de mensen die er werken. Dagelijks zien we het om ons heen: Organisaties die verstard zijn in de regels, waardoor er veel gedoe ontstaat en de bedoeling, waarvoor ze zijn opgericht, uit het oog verloren wordt. Organisaties die de weg kwijt zijn geraakt in experimenten van meer zelfsturing en ‘loslaten’. Medewerkers die creatief en innovatief willen zijn, maar oplopen tegen de onmogelijkheden van de organisatie. Managers die zich drukker maken om hun positie en status dan dat ze soepel samenwerken voor een gezamenlijk doel. Managers die keihard werken uit angst om niet goed genoeg te zijn of om steken te laten vallen en daarbij alles krampachtig in handen houden. We geloven dat niemand blij is met de resultaten die we op deze manier gezamenlijk creëren. En we weten ook dat het niet nodig is, omdat er al andere manieren van organiseren en samenwerken zijn. Wij bieden je onze aanpak van ‘’integrale zelforganisatie’, waarmee je het potentieel in de organisatie optimaal aanboort. Een aanpak die gaat over anders organiseren, beter samenwerken en nieuwe vormen van leiderschap.

Our Office

Warmondstraat 151 H
1058 KW
Amsterdam
Heleen Kuiper
Tel. 06-21277130

CoreChange has been founded bij Heleen Kuiper and Toon Franken based on our passion for unleashing more potential in organizations. We are experienced organizational advisors who stand for substantial change. We believe and have experienced that so many more creativity, agility and commitment are possible at many organizations than is usually the case now. We work with organizations that see that it is time for the next step in the development of their organization and the people who work there. Every day we see it around us: • Organizations that are stuck with the rules, which causes a lot of hassle while nobody recalls the reason these rules were there in the first place • Organizations that have lost their way in experiments of more self-management and 'letting go'. • Employees who want to be creative and innovative, but get stuck against the impossibilities of the organization. • Managers who are more concerned about their position and status than that they work together smoothly for a common goal. • Managers who work extremely hard for fear of not being good enough and are afraid to give control out of their hands. We believe that nobody is happy with the results that we collectively create in this way. And we also know that it is not necessary because there are other ways of organizing and collaborating. We offer you our approach to "integral self-organization", with which you optimally tap the potential in the organization. An approach that is about different organization, better collaboration and new forms of leadership.

Our Office

Warmondstraat 151 H
1058 KW
Amsterdam
Heleen Kuiper
Tel. 06-21277130

Services

  • Consulting
  • Implementation
  • Meeting facilitation
  • Online meeting facilitation
  • Seminar
  • Training

Regions We Serve:

Netherlands

Certification and awards:

2019 Sociocratie 3.0

2018 Transformational Presence and Leadership

2017 Holacracy Coach

2017 Holacracy Facilitator

2016 Deep Democracy levels 1-3


Industries We Specialize In:

All industries

Companies We Work With:

All size